Учебна дейност

Съобщение – Самостоятелна форма – Април 2019

Съобщение – Задочна форма – Април – 2019

Съобщение – Задочна форма – 2018-2019

Училищна програма за превенция – 2018-2019

УУПланове – учебна 2018-2019 година

Програма за равни възможности – 2018-2019

Правилник за дейността на училището – 2018-2019

Годишен план – учебна 2018-2019 година

Процедури – Валидиране

Съобщение – Самостоятелна форма – Януари 2019

Съобщение – Поправителна сесия – Задочна форма – Май 2018

Съобщение – Поправителна сесия – Самостоятелна форма – Май 2018

Strategiya – PGITU

Етичен кодекс за работещите с деца