Актуално

11.11.2019 г.

Обява и процедура за назначаване на образователен медиатор

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Професионална гимназия по икономика, търговия и услуги – Ловеч

обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността „Образователен медиатор“

 на непълен работен ден за учебната 2019/2020 година

 1. Основна цел на длъжността.

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

ІІ. Области на дейност.

 1. Общи:

1.1. Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.

1.2. Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.

 1. Специфични:

2.1. Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.

2.2. Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;

2.3. Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището;

2.4. Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;

2.5. Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;

2.6. Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;

2.7. Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;

2.8. Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;

2.9. Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;

2.10. Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на заседания на обществения и педагогическия съвет;

2.11. Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;

2.12. Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър на учениците и родителите, с които работи;

2.13. В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;

2.14. Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;

2.15. Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;

2.16. Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;

2.17. Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.

 

ІІІ. Изисквания към кандидатите:

 1. Образование: средно образование
 2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.

Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

 1. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
 2. Необходими лични качества:
 • лоялност към институцията;
 • дискретност;
 • толерантност
 • умения за работа в екип;
 • умения за общуване;
 • способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
 • умения за мотивация;
 • умения за управление на конфликти;
 • способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • умения за разпределяне на времето.
 1. Професионален опит: не се изисква
 2. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност

 IV. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен на два етапа:

 1. по документи
 2. събеседване, с избраните по документи кандиати
 3. Необходими документи:
 4. Писмено заявление за кандидатстване;
 5. Автобиография;
 6. Копие от диплома за завършено образование;
 7. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание), свидетелство за МПС.

Продължителност на заетостта: 12 месеца

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Ловеч, ул. „Стара планина“ № 31 или на електронен адрес:  pgitu_lovech@yahoo.com., като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Образователен медиатор“.

Срок за подаване на документи: 15 ноември 2019 г. до 12,00 часа.

Дата за провеждане на събеседването с допуснатите кандидати: 18.11.2019 г., 09,00 ч.,  в сградата на гимназията: гр. Ловеч, ул. „Стара планина“ № 31, зала 203.

Настоящото обявление да бъде публикувано на интернет страницата на училището на 11.11.2019 година.

Приложение № 6 към чл. 70, ал. 4 от Указанията за изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа за успех“: Примерна длъжностна характеристика на образователен медиатор.

Приложение № 6 – Примерна длъжностна характеристика на обр. медиатор

13.09.2019 г.

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Уважаеми учители, ученици, родители и гости,

Тържественото откриване на новата учебна година в  ще се проведе на 16 септември 2019 г. от 9,30 часа.

Очакваме Ви!

17.06.2019 г.

График на дейностите по приемането на ученици – за учебната 2019-2020 година

02.05.2019 г.

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием в VIII клас за учебната 2019/2020 г.: Zapoved_RD-10-177


17.12.2018 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. “Стара планина” № 31, тел. 068/604-353, тел. 604-354

 

На основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 51 от ППЗДС

О Б Я В Я В А

 търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Работилница за сладкарски изделия с полезна площ 34 (Тридесет и четири) кв.м. намиращо се в двора (част от приземен етаж на училищната сграда) на ПГИТУ при следните условия:

Предназначение: производство на сладкарски изделия;

Помещението се отдава под наем без оборудване.

Начална тръжна цена: 374,00 лв. (Триста седемдесет и четири  лева, и 00 ст.) месечно;

Срок на наемното отношение: 3 (Три) години. Срокът на наемното отношение може да се удължава с анекс между страните, но за не повече общо от 10 (Десет) години;

Дата за оглед на обекта на обекта: до 21.01.2019 г. от 08,00 до 16,00 ч.

Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден до 16,30 ч. на 21.01.2019 г. в канцеларията на гимназията, с адрес: гр. Ловеч, ул. „Стара планина” № 31.

Търга ще се проведе на 22.01.2019 г. от 14,00 ч.  в сградата  на гимназията – Ловеч.

Депозит за участие: 190,00 лв. (Сто и деветдесет лева, и 00 ст.). Депозитът за участие се задържа от Наемодателя като гаранция за заплащане на наем и консумативи до приключване на договора;

 

За повече информация: тел. 068/604-353 – канцелария, тел. 068/604-354 – гл. счетоводител