Учебна дейност

Съобщение – Самостоятелна форма – Януари 2020

2019-2020 – УУПланове – 12 класове

2019-2020 – УУПланове – 11 класове

2019-2020 – УУПланове – 8 – 10 класове

Правилник за ЗБУТ – 2019-2020

Правилник за дейността на училището – 2019-2020

Годишен план и План за квалификация – 2019-2020

Политика за подкрепа на личностното развитие на ученика – ПГИТУ – 2019-2020

2019 – Училищна програма – Равни възможности – 2019-2020

Дневно разписание – учебна 2019-2020 година

2019 – Училищна програма – Ранно напускане

Учебници – за учебна 2019-2020 година

Учебна 2018-2019 година:

Училищна програма за превенция – 2018-2019

УУПланове – учебна 2018-2019 година

Програма за равни възможности – 2018-2019

Правилник за дейността на училището – 2018-2019

Годишен план – учебна 2018-2019 година

Процедури – Валидиране

Съобщение – Поправителна сесия – Самостоятелна форма – Май 2018

Strategiya – PGITU

Етичен кодекс за работещите с деца