Достъп до обществена информация

Правила за предоставяне на ДОИ по ЗДОИ

Достъп до обществена информация

Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация (Обн., ДВ. бр. 55/7.07.2000 г., изм. ДВ. бр. 1/4.01.2002 г., изм. ДВ. бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. ДВ. бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. ДВ. бр. 24/21,03.2006 г., изм. ДВ. бр. 30/11.04.2006 г., изм. ДВ. бр. 59/21.07.2006 г., изм. ДВ. бр.49/19.06.2007 г., изм. ДВ. бр. 57/13.07.2007 г., изм. ДВ. бр. 104/5.12.2008 г., изм. ДВ. бр. 77/1.10.2010 г., изм. ДВ. бр. 39/20.05.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 97/11.12 2015 г., изм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016г.).

В чл. 2 от този закон се съдържа определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”
Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа в канцеларията на гимназията.