ПОКАНА 23.11.2016 г.

Ръководството на Професионална гимназия по икономика, търговия и
услуги – Ловеч, кани всички избрани представители от паралелките на
събрание за сформирането на Обществен съвет към училището, което ще се
проведе на
30.11.2016 г. от 14,30 часа в зала 112.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на петима членове за обществен съвет.
2. Избор до пет резервни членове за обществен съвет.
Правомощията на Обществения съвет са регламентирани в Правилник
за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата. Информацията е налична на ел. страница на
училището и на МОН (www.mon.bg), раздел „Нормативни актове“ –
„Правилници“ и на хартиен носител при заместник -директора на училището.