ПОКАНА 27.09.2016

Уважаеми родители, ръководството на ПГИТУ – Ловеч, Ви кани на родителска среща по класове на 05.10.2016 г. от 18,00 часа в сградата на училището за избор на представители от паралелките за сформирането на Обществен съвет на училището, съгласно изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование.

Родителската среща ще се проведе в класните стаи на съответните паралелки.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на представители на родителите – по двама от всяка паралелка за

сформирането на Обществен съвет при ПГИТУ – Ловеч.

Правомощията на Обществения съвет са регламентирани в правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Информацията е налична на ел. страница на училището и на МОН (www.mon.bg), раздел „Нормативни актове“ – „Правилници“ и на хартиен носител при заместник -директора на училището.