Търгове

22.01.2019 г.

Заповед – Спечелил търга

Актуално

17.12.2018 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Стара планина“ № 31, тел. 068/604-353, тел. 604-354

 

На основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 51 от ППЗДС

О Б Я В Я В А

 

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Работилница за сладкарски изделия с полезна площ 34 (Тридесет и четири) кв.м. намиращо се в двора (част от приземен етаж на училищната сграда) на ПГИТУ при следните условия:

Предназначение: производство на сладкарски изделия;

Помещението се отдава под наем без оборудване.

Начална тръжна цена: 374,00 лв. (Триста седемдесет и четири  лева, и 00 ст.) месечно;

Срок на наемното отношение: 3 (Три) години. Срокът на наемното отношение може да се удължава с анекс между страните, но за не повече общо от 10 (Десет) години;

Дата за оглед на обекта на обекта: до 21.01.2019 г. от 08,00 до 16,00 ч.

Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден до 16,30 ч. на 21.01.2019 г. в канцеларията на гимназията, с адрес: гр. Ловеч, ул. „Стара планина” № 31.

Търга ще се проведе на 22.01.2019 г. от 14,00 ч.  в сградата  на гимназията – Ловеч.

Депозит за участие: 190,00 лв. (Сто и деветдесет лева, и 00 ст.). Депозитът за участие се задържа от Наемодателя като гаранция за заплащане на наем и консумативи до приключване на договора;

 

За повече информация: тел. 068/604-353 – канцелария, тел. 068/604-354 – гл. счетоводител